Allmänna villkor för upplåtelse av jakträtt i vvo

Parter            

Upplåtare är markägaren Stora Enso Skog och Mark AB företrädd av Stora Enso Skog AB. Nyttjanderättshavare är den som står angiven som fakturaadressat på avtalets första sida.

 

Upplåtelse

Upplåtaren upplåter rätt åt Nyttjanderättshavaren, att inom Viltvårdsområdet jaga på i detta avtal angivna villkor och vad som följer av viltvårdsområdesföreningens stadgar och stämmobeslut. Jakten omfattar vad som angivits på avtalets första sida.

 

Upplåtelsetid/Uppsägning/Avtalsbrott

Upplåtelsetiden är 12 månader med 6 månaders uppsägningstid. Sker inte uppsägning förlängs upplåtelsen ytterligare 12 månader med oförändrad uppsägningstid. Uppsägning skall ske på samma sätt som föreskrivs i 8 kap 8 § Jordabalken.

Upplåtaren har rätt att säga upp avtalet i förtid om nyttjanderättshavaren bryter mot i detta avtal angivna villkor, lag eller myndighetsanvisning, god jaktetik eller dröjer med betalningen. Avtalet upphör då gälla med omedelbar verkan efter uppsägning. Upplåtelsen upphör omedelbart gälla utan föregående uppsägning om nyttjanderättshavaren avlider, viltvårdsområdet upplöses eller om fastighet eller del därav där jaktområdet är beläget överlåtes på annan. Upplåtelsen får inte nyttjas om inte full betalning skett.

 

Avgifter

Avgift ska erläggas i förskott, före varje påbörjat jaktår via faktura från SES. Mervärdesskatt tillkommer på samtliga avgifter. Upplåtaren förbehåller sig att inför varje ny avtalsperiod justera avgiften.

Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta samt ersättning för betalningspåminnelse enligt lag.

Nyttjanderättshavaren skall erlägga de avgifter som viltvårdsområdesföreningen fastställer och hör samman med jaktutövningen. Dessa avgifter erläggs direkt till viltvårdsområdesföreningen.

 

Markägarfond

Eventuell utdelning av överskott i viltvårdsområdesföreningen tillfaller Markägaren.

 

Regler för jakt

Nyttjanderättshavaren ska följa föreningens stadgar, beslut fattade vid jaktstämma samt styrelses och jaktledares beslut.

Nyttjanderättshavaren ska ha ett fullgott försäkringsskydd genom ansvarsförsäkring, för deltagande vid älg och hjortjakt avlagt årligt skjutprov för älgskyttemärket i brons med godkänt resultat, vid björnjakt genomfört årligt björnpass enligt Jägareförbundets normer samt genomfört utbildningen Skog och klövvilt. Se www.skogochklovvilt.se.

 

Överlåtelse/vidareöverlåtelse/företräda upplåtaren

Nyttjanderättshavaren får inte överlåta, vidareupplåta eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta avtal till annan. Nyttjanderättshavaren har inte rätt att i något sammanhang företräda upplåtaren eller registrera/ansluta det upplåtna området till organisation, myndighet, viltvårds-/ älgskötsel-/kronskötsel-/licensområde, utan skriftligt medgivande från upplåtaren. Ej heller genomföra utsättning av vilt eller lämna tillstånd för detta.

 

Godkännande av upplåtelsen

Denna upplåtelse ska för sin giltighet godkännas av viltvårdsområdesföreningen. Nyttjanderättshavaren ska själv ombesörja godkännandet samt ansöka om medlemskap i föreningen.

Godkännande får vägras endast om:

1. den som jakträtten upplåts eller överlåts till inte förfogar över mark inom viltvårdsområdet av sådan storlek som anges i föreningens stadgar,

2. upplåtelsen eller överlåtelsen annars kan anses olämplig med hänsyn till viltvården eller på annat sätt är till avsevärd olägenhet för medlemmarna.

 

Hantering av personuppgifter/medlemmar

Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, läs mer på www.storaensoskog.se under rubriken ”vårt ansvar”.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen